French call center specialist (Cold calls).

Call Profit Plus

To start cooperation you will need:

· Knowledge of the French language at the native level (not lower than C1)

· Free time at least 5 hours a day

· The desire to communicate with people (experience as a translator will be a plus, experience with cold calls will also be a plus)

· "Fishing rod" (computer, Internet, headset)

What will occupy the bulk of the working time:

· Communication with customers in French (by phone / mail)

· Work with orders in the CRM system (teach)

· Care for customers requiring increased attention (in case of complaints / complaints)

We offer:

· Salary from $ 1,000 per month +% of completed orders

· Daily use of the French language

· Work from home! You are not attached to the office and can work from anywhere.

· Schedule from 10 to 19 Moscow time, but partial employment is also possible.

Welcome!Դիմումներն ուղարկել mikheev.andrey.83@mail.ru էլ. հասցեին, նամակի վերնագրում նշելով պաշտոնի անվանումը:

Նամակում հստակ նշել, որ աշխատատեղի մասին տեղեկացել եք jobspider.am կայքից:

loading...